ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد كار آموزي  :

1-        حداقل واحد هاي گذرانده شده دانشجو بدون احتساب واحد هاي جاري براي دوره هاي كارداني 50واحد است.انتخاب واحد درس كارآموزي از منوي دروس ارائه شده-نحوه ارائه دروس(كارآموزي و كار پژوهشي) امكان ژذير است.بدون انتخاب واحد درس دانشجو قادر به گذراندن درس نخواهد بود.

2-        دانشجو بايد قبل از ارائه درخواست به دفتر ارتباط با صنعت از قطعي بودن پذيرش واحد صنعتي و تاييديه استاد درس كارآموزي مطمئن بوده و معتبر بودن واحد را از استاد مربوطه استعلام نمايد.

3-       دانشجو موظف است بلافاصله پس از صدور معرفي نامه به واحد صنعتي مراجعه و مراحل تثبيت كار آموزي خود را به انجام رساند مسئوليت عدم مراجعه به موقع و پذيرفته نشدن توسط واحد صنعتي به عهده دانشجو بوده ودر اين مورد ثبت نام مجدد صورت نخواهد گرفت .

4-        در واحد صنعتي كار آموز ملزم به رعايت قوانين و مقررات نظم و تربيت خواهد بود مسئوليت مشكلات بودجه آمده در اثر سهل انگاري و بي توجهي مستقيما متوجه كار آموز بوده و واحد صنعتي و يا آموزشكده تعهدي در قبال آن نخواهد داشت .

5-      در صورتيكه كار آموز نظرات اصلاحي و يا پيشنهاداتي جهت بهبود فرآيند ها در واحد صنعتي داشته باشد موظف است آنرا به سرپرست كار آموزي منتقل نموده تا در ارزشيابي نهايي لحاظ گردد.هر گونه عاملي كه باعث اخراج دانشجو از محل كار آموزي گردد باعث حذف واحد كار آموزي وي خواهد شد .(اخطار كتبي ، درج در پرونده ودر مورد شديد تر كميته انظباطي ساير تنبيهات در نظر گرفته شده در اين موارد است .)