اخبار

بازدید معاونت دانشگاه و رئیس مراکز آموزش های عمومی و مهارتی از تمامی مدارس سما بیرجند

کلاس های درس با حضور پر شور دانش آموزان جان دوبار ه گرفت .دکتر عطااله اژدری ضمن بازدید از فضای آموزشی از نزدیک با دانش آموزان ،معلمان و کادر مدارس نیز گفتگو کرد ،استقبال دانش آموزان و معلمان از برگزاری حضوری کلاس ها و حضور حداکثری دانش آموزان در مدرسه از نکات جالب توجه بازدید بود ،پرسش درس از دانش آموزان نیز توسط معاونت آموزش های عمومی و مهارتی سما صورت گرفت   که دانش آموزان علی رغم آموزش های مجازی در سطح مطلوبی پاسخگویی سوالات بودنند.