اخبار

استقبال با شکوه از خانواده شهید حسینی و حضور حماسی مردم دردانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

افتخاری دیگر برای دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند و خراسان جنوبی

 استقبال باشکوه از خانواده شهید تازه شناسایی شده و حضور حماسه وار مردم در یادواره شهدای دانشگاه ازاد اسلامی بیرجند -به روایت تصاویر