اخبار

نمايشگاه خدمت،جهاد،شهادت

گزارش تصويري از حضور معاونت آموزش هاي عمومي ومهارتي (سما)جناب آقاي دكتر اژدري به همراه مديران مدارس،كاركنان حوزه معاونت وآموزشكده وجمعي از دانشجويان در نمايشگاه خدمت،جهاد،شهادت

به مناسبت گراميداشت هفته بسيج مستعضعفان