اخبار

كارگاه آموزشي اثرات سوءمصرف مواد مخدر

گزارش تصويري از كارگاه آموزشي اثرات سوءمصرف مواد مخدر

با حضور جناب سرگرد ملك آبادي معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان خراسان جنوبي در سالن اجتماعات آموزشكده