اخبار

برگزاري مراسم تكريم دكتر علي خزاعي مدير كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي و معارفه مهندس علي ذوقي به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان با حضور مسؤولان استاني و نماينده مركز حراست كل دانشگاه

برگزاري مراسم تكريم دكتر علي خزاعي مدير كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان جنوبي و معارفه مهندس علي ذوقي به عنوان سرپرست اداره كل حراست دانشگاه آزاد اسلامي استان با حضور مسؤولان استاني و نماينده مركز حراست كل دانشگاه