اخبار

بازدید معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما ، مدیر و همکاران و دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم از مرکز توانبخشی بهزیستی شهرستان بیرجند

بازدید  دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم از  مرکز توانبخشی بهزیستی شهرستان بیرجند با حضور معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما ، مدیران و همکاران سما