اخبار

افتتاح نمايشگاه دست ساخته هاي كوچك انديشه هاي بزرگ در محل دبستان پسرانه سما دوره اول واحد بيرجند

نمايشگاه دست ساخته هاي كوچك  انديشه هاي بزرگ در محل  دبستان پسرانه سما دوره  اول واحد بيرجند افتتاح شد.