اخبار

دیدار مدیران مدارس سما همراه با دبیران و آموزگاران با معاون جدید دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد بیرجند

دیدار مدیران مدارس سما همراه با دبیران و آموزگاران  با معاون جدید دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما  واحد بیرجند