مديريت امور فرهنگي آموزشكده سما واحد بيرجند به مناسبت هفته كتاب وكتابخواني اقدام به برگزاري نمايشگاه كتاب نمود .در اين افتتاحيه كه با حضور جناب آقاي دكتر حسني رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد استان خراسان جنوبي ،  جناب آقاي دكتر كرماني معاونت محترم  دانشگاه ورئيس مركز آموزشي وفرهنگي سما بيرجند ، جناب آقاي دكتر خوشحال معاونت آموزشي وپژوهشي آموزشكده سما بيرجند ، جناب آقاي ايماني مسئول محترم حراست آموزشكده وجناب آقاي ذوقي مدير محترم فرهنگي ودانشجويي آموزشكده وجمعي از كاركنان ودانشجويان دانشكده سما صورت گرفت بيش از 1000 عنوان كتاب در معرض ديد دانشجويان وعموم علاقه مندان به كتاب وكتابخواني قرار گرفت .