اخبار

جلسه شورای مدیران مدارس سما بیرجندبا حضور  مشاور عالی سازمان سماجناب آقای سید ضیاء فاطمی برگزار شد

 حلسه با تلاوت آیاتی جند از کلام الله مجید آغاز شد وابتدای جلسه علیرضا کرمانی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان گزارشی از فعالیت های انجام گرفته وتغییر وتحولات انجام شده ارائه داد سپس سید ضیاء فاطمی مشاور عالی رئیس سازمان سما در جمع مدیران مدارس پس از شنیدن نقطه نظرات ومشکلات آنان در مدارس خاطر نشان کرد که بعضی از مشکلات با طرح در شورای داخلی نظارت وهماهنگی استان قابل حل است وبعضی موارد را نیز به سازمان سماانعکاس خواهد داد.

مشاور ریاست سازمان سما در پایان از زحمات دبیر شورای نظارت ومدیران مدارس سما قدر دانی نمود.

روابط عمومی مجتمع فرهنگی و آموزشی سما بیرجند