اطلاعیه ها

ثبت نام ،کاردانی پیوسته ،ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشکده مهارت و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند آغاز شد

  ثبت نام ،کاردانی پیوسته،ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشکده مهارت و کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند آغاز شد .