اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم انتخاب واحد و حذف و اضافه

دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند در زمان حذف و اضافه از همان گزینه حذف و اضافه برای انتخاب واحد استفاده کنند