امتحانات روز يكشنبه 98/10/15 لغو و در تاريخ شنبه 98/10/28 همان ساعت برگزار خواهد شد