سنوات مجاز تحصيلي دانشجويان مشمول:

 

 دانشجویان پسر هر ورودي که در زمان ثبت نام كمتر از ۱۸ سال داشته اند  می بایست حداکثر یک هفته بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال به امور دانشجویی جهت دریافت درخواست معافیت تحصیلی مراجعه نمایند در غیر این صورت کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

  •  قابل توجه دانشجويان مشمول نظام وظيفه:

با توجه به بخشنامه سازمان وظيفه عمومي ناجا، مدت مجاز سنوات تحصيلي دانشجويان مشمول در دوره کاردانی، ۵ ترم مي‌باشد و اگر دانشجويي در مدت ۵ ترم فارغ التحصيل نگردد، درصورتیکه حداقل ۵۰ واحد درسی گذرانده باشد و نیز كميسيون موارد خاص دانشگاه و سازمان وظيفه عمومي موافقت نمایند، ۱ ترم سنوات ارفاقي براي اين دانشجويان صادر خواهد شد كه البته پيگيري صدور سنوات ارفاقي به عهده خود دانشجو مي‌باشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت.

  •  فرجه ي پس از تحصيل دانشجويان جهت معرفي به حوزه نظام وظيفه:

1- فارغ التحصيل : دانشجوي فارغ التحصيل پس از فارغ التحصيلي مت يكسال از فرجه پايان تحصيلات بر خوردار است تا جهت اعزام به خدمت خود يا قبولي در مقطع بالاتر اقدام نمايد پس از گذشت يكسال مشمول اضافه خدمت وغيبت خواهد شد.

2- دانشجويان انصرافي واخراجي : دانشجويان انصرافي واخراجي پس از انصراف ويا اخراج از دانشگاه از تاريخ انصراف ويا اخراج مدت 6 ماه زمان دارند كه خود را به حوزه نظام وظيفه معرفي ويا جهت اخذ دفترچه آماده به خدمت اقدام نمايند