مدارك مربوط به اخذ وام بلند مدت وزارت علوم

 ¨تکمیل فرمهاي درخواست وام شهریه

¨نوبت اول      ¨ نوبت دوم        ¨ نوبت سوم

¨ تعهد نامه محضري  ) ضامن بايد حتما كاركند رسمي باشد  )                                                  

¨ تصویر کارت ملی دانشجو

¨ تصوير شناسنامه دانشجو

¨ تصویر کارت دانشجویی دانشجو

¨ تاییدیه انتخاب واحد ترم جاري و كارنامه ترم قبل دانشجوتوسط آموزش

¨تصویر حکم کارگزینی و آخرين فيش حقوقي ضامن

¨ گواهي كسر از حقوق ضامن

¨ تصویر کارت ملی ضامن

¨تصوير شناسنامه ضامن

¨ پوشه