انواع تخفيفات :

 1-      تخفيف شهريه كاركنان دانشگاه آزاد و سما با ارائه گواهي اشتغال به كار و حكم حقوقي كارمند

2-     تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز علمي كه توسط واحد آموزش تاييد ميگردند و شرايط مربوطه را دارا باشند.

3-   تخفيف شهريه نفرات برتر آزمون سراسري

4-   تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز ورزشي

5-   تخفيف شهريه دانشجويان قاري وحافظ قرآن كريم

6-    تخفيف شهريه نفرات برتر مسابقات فرهنگي وهنري

7-   تخفيف شهريه دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان

8-   تخفيف شهريه دانشجويان داراي عناوين علمي

9-    تخفيف شهريه خانواده هايي كه بيش از يك دانشجو دردانشگاه آزاد دارند.

 براي استفاده از تخفيف بايد شروط زير لحاظ شود:

 1-     دانشجو درنيمسال قبل مشروط نباشد ( ارائه كارنامه ترم قبل الزامي است )

2-    تمام شهريه پرداختي توسط نهاد يا ارگان خاصي متقبل نشده باشد .