حوادث و بيمه دانشجويي

حوادث و بيمه دانشجويي

دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به پوشش دانشجویان خود در قبال حوادث با رعایت شرایط و ضوابط ذیل اقدام می نماید:

شرایط و ضوابط عمومی

۱-    تعاریف:

۱-۱ – منظور از حادثه، اتفاقات غیر عمدی و غیر قابل پیش بینی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده دانشجو در مدت تحت پوشش رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت ایشان گردد: همچون تصادف، سقوط، خفگی ناشی مسمومیت، برق گرفتگی، آتش سوزی، شهادت و…

۱-۲ -  نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی): منظور از نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (جزئی یا کلی) قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش صندوق تأمین خسارت حوادث دانشجویی به وجود آید و وضعیت دائمی و قطعی داشته باشد.

تذکرات:

۱ – فقط هزینه های پزشکی ناشی از حادثه در تاریخ وقوع قابل پرداخت بوده و هزینه های تداوم درمان قابل پرداخت نمی باشد.

۲ – در صورت بروز نقص عضو، خسارت بر حسب تعرفه و با توجه به درصد نقص عضوی (دیه) که توسط پزشکی قانونی و دادگاه تائید شده باشد از مبلغ کل تعهد قابل پرداخت است. (به عنوان مثال در صورت تائید ۱۰ درصد نقص عضو (دیه) مبلغ محاسبه شده به عنوان کمک هزینه به میزان ۱۰ درصد از ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.)

۱-۲ –  با توجه به اینکه تنها یک نوع هزینه جهت بروز حادثه قابل پرداخت است در موارد نقص عضو (تعیین دیه) توسط پزشکی قانونی و دادگاه، حتما مشخص شود که آسیب دیده درخواست دریافت نقص عضو یا صورت هزینه های بیمارستانی را دارد.

۳ – اسناد هزینه و فاکتورهای ارسالی می بایست ممهور به مهر پزشک معالج یا بیمارستان، بدون قلم خوردگی، با ذکر تاریخ مشخص و شرح خدمات انجام شده و در سربرگ معتبر باشد.

۴- خسارت درمانی پرداختی توسط صندوق فقط در صورت بروز حادثه ناشی از عامل خارجی قابل پرداخت بوده و هیچگونه خسارتی بابت فوت، نقص عضو یا درمان ناشی از بیماری (از قبیل بیماری قلبی، نارسایی کلیه و…) توسط صندوق قابل پرداخت نمی باشد.

۳-    نحوه اعلام خسارت:

در صورت بروز حادثه، دانشجوی حادثه دیده یا ولی دانشجو برای دریافت خسارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از بروز حادثه با تکمیل فرم درخواست خسارت (نمونه ۱۱۴/۱۶ پیوست) نسبت به ارائه مدارک زیر به دبیر کمیته حوادت دانشجویی واحد اقدام کند.

ردیف   عنوان مدرک
۱ الزامی برای تمامی حوادث اصل یا کپی برابر اصل گزارش حادثه با ذکر نام حادثه دیده که به تائید مراجع ذیربط رسیده باشد. (مطابق با بندهای فرم).
۲ فرم گزارش حادثه (نمونه ۱۲۰/۱۶ پیوست) و درخواست خسارت حوادث (نمونه ۱۱۴/۱۶ پیوست).
۳ گواهی اشتغال به تحصیل و برگه انتخاب واحد در ترم وقوع حادثه و ترم جاری.
۴ تصاویر شناسنامه و کارت ملی.
۵ اصل مدارک و صورت هزینه های بیمارستانی در زمان حادثه با مشخصات کامل حادثه دیده.
۶ نقص عضو  گواهی پزشکی قانونی و حکم دادگاه مبنی بر بروز نقص عضو در زمان حادثه با ذکر مشخص درصد دیه آن.
۷ حوادث منجر به فوت اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) گواهی فوت و جواز دفن.
۸ اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) گواهی حصر وراثت اولیای دم.
۹ اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) گزارش معاینه جسد توسط سازمان پزشکی قانونی.
۱۰ حوادث رانندگی در حوادث رانندگی ارسال اصل یا کپی برابر اصل (توسط دادگستری) کروکی و گزارش راهنمایی و رانندگی الزامی است.

تبصره ۱) کلیه صورت هزینه های بیمارستانی باید به صورت اصل یا کپی برابر اصل (توسط بیمارستان یا دادگستری) ارائه شود.

تبصره ۲) چنانچه دانشجو تحت پوشش سایر بیمه ها اعم از تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی نیز باشد مدارک ارائه شده با ذکر میزان مبلغ دریافتی باید توسط بیمه گر مذکور تایید و برابر اصل شده باشد.

تبصره ۳) کلیه مدارک مربوط به گزارش حادثه، جواز دفن، گواهی فوت و معاینه جسد باید به صورت اصل یا تصویر برابر اصل شده توسط دادگستری ارائه گردد و علت نامه فوت صریحا در آن مشخص و قید شده باشد.

تبصره ۴) ارائه تمامی مدارک و مستندات الزامی بوده و بدیهی است نقص هر یک از موارد و مدارک مورد اشاره باعث عودت پرونده خواهد شد. لذا در صورت گذشت مدت زمان ۶ ماه از تاریخ حادثه، اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین خسارات پیش آمده و جوابگوی ضرر و زیان نبوده و مسئولیت تأمین آن بر عهده قصور کننده می باشد.

تبصره ۵) هر گاه ثابت شود که بیمه شده تعمداً بوسیله اظهارات کذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود نموده است در این حالت نام مشمول از لیست تحت پوشش خارج و صندوق محق به دریافت مبالغی است که تحت هر عنوان بابت جبران خسارت به بیمه شده پرداخت نموده است.