نام رشته کد رشته مقطع  آرایش دروس ورودي هاي 94 و ماقبل        
آرایش دروس ورودي هاي 95 ، 96  ، 97 و 98

آرايش دروس ورودي هاي 99 سرفصل دروس

الکتروتکنیک برق صنعتی

 

 

 کاردانی پیوسته

 ويژه ديپلمهاي فني مرتبط - ديپلمهاي كارودانش مرتبط 

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

 

كليه ديپلم ها   

الکترونیک عمومی

 

کاردانی پیوسته

 

ويژه ديپلمهاي فني مرتبط - ديپلمهاي كارودانش مرتبط 

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

 

 امور اداری

 

 

کاردانی پیوسته 

  ويژه ديپلمهاي فني مرتبط  

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

   

تاسیسات - تهویه مطبوع

 

 

 کاردانی پیوسته

  ويژه ديپلمهاي فني مرتبط  

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

كليه ديپلم ها  

 

 تربیت بدنی

 

 

 کاردانی پیوسته 

                                   كليه ديپلمها

كليه ديپلم ها  

ساختمان

 

 

 کاردانی پیوسته

  ويژه ديپلمهاي فني مرتبط - 

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

   

  ساخت و تولید - ماشین ابزار

 

 

 کاردانی پیوسته 

  ويژه ديپلمهاي فني مرتبط - ديپلمهاي كارودانش مرتبط 

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

 كليه ديپلم ها  

 طراحی و دوخت

 

 

 کاردانی پیوسته 

 

                            ورودي هاي 95و96و97

                                ورودي هاي 98 

 

كليه ديپلم ها


 

 حسابداری

 

 

 کاردانی پیوسته 

 ويژه ديپلمهاي فني مرتبط  

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

   

  کامپیوتر - نرم افزار

 

 

 کاردانی پیوسته 

 ويژه ديپلمهاي فني مرتبط  

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

 

كليه ديپلم ها

 

  معماری - نقشه کشی 

 

 

 کاردانی پیوسته 

   ويژه ديپلمهاي فني مرتبط  

 ويژه ديپلمهاي غير مرتبط، نظري و كارودانش غير مرتبط

   

 

                           عمران

 

كارداني پيوسته

    كليه ديپلم ها

               مربي بهداشت مدارس

 

كارداني پيوسته

                  كليه ديپلمها