گزیده ای از آئین نامۀ آموزشی جهت استفادۀ دانشجویان سما بیرجند

1)   هر سال تحصیلی در مقطع کاردانی مرکب از 2 نیمسال و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزشی و  هر دورۀ تابستانی شامل 6 هفته آموزشی است. 

2)     یک واحد درس نظری در طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسۀ یک ساعتی تدریس می شود. 

3)     دروس دانشگاهی از لحاظ محتوا به دروس عمومی - پایه - اصلی و تخصصی تقسیم می شوند. 

4)     هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می گردد.  

5)     درس وابسته : درسی است که انتخاب آن با درسی یا دروس دیگر ملازمه دارد. 

دروس وابسته عبارتند از : دروس پیش نیاز-دروس هم نیاز             

دروس پیشنیاز باید قبل از درس وابسته و دروس همنیاز باید با درس وابسته در یک نیمسال اخذ گردد. 

6)     تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال نبایستی از 12 کمتر واز 20 بیشتر باشد. 

7)   در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حد اکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد 

می تواند تمامی واحدها را در نیمسال پایانی انتخاب و بگذراند. 

8)   چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دورۀ تابستان برای فراغت از تحصیل حد اکثر دو درس نظری به ارزش 4 واحد ، باقیمانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی آن درس یا دروس را انتخاب و از طریق معرفی به اساتید بگذراند. 

9)     دروس وصایای حضرت امام ( ره ) و آشنایی با قرآن کریم در سقف مجاز واحدهای درسی یک نیمسال محاسبه نمی شود. 

10) حد اکثر واحد مجاز برای دورۀ تابستان 10 واحد است. 

11) دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موافقت واحد مبدأ دورۀ تابستانی خود را در واحد دانشگاهی دیگری بگذراند. 

12) حد اکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دورۀ کاردانی ناپیوسته 3  سال ( 6 ترم )

مي باشد.

 

13) دانشجو پس از اتمام سقف مجاز تحصیل ، در صورت باقی مانده داشتن واحدهای درسی باید در خواست ورود به سیستم پاره وقت نماید. 

14) غیبت  دانشجو سر جلسه امتحان موجب حذف آن درس يا دروس خواهد شد .

15) دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی ازدروس خود را با موافقت گروه آموزشی مربوطه حذف کند. ( مشروط بر اینکه واحدهای باقی مانده کمتر از12 نباشد. 

16) دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری - عملی خود را حذف اضطراری نماید. ( مشروط بر اینکه واحدهای باقی مانده کمتر از 12 نباشد. ) 

17) میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت مشروط محسوب 

می گردد. 

18)  دانشجوی مشروط صرفاً می تواند 14 واحد درسی انتخاب نماید. 

19)  دانشجوی دوره های کاردانی که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شوند اخراج تلقی می گردند. 

20)  به دانشجویان فارغ التحصیل که میانگین کل کمتر از 12 کسب نموده باشند مدرک تحصیلی تعلق نمی گیرد.(صرفاً ارائه ریز نمرات مقدور خواهد بود.) 

21)  دانشجویان دورۀ کاردانی که کلیه واحد های دوره  را گذرانیده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل می توانند در یک دوره تکمیلی  14 واحد از درسهای نظری را که نمرۀ کمتر از 12 در آنها اخذ کرده اند مجدداً اخذ و بگذرانند مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند. 

22)  دانشجو می تواند حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند و موظف است در خواست مرخصی خود را برای هر نیمسال به واحد دانشگاهی ارائه و موافقت لازم را کسب  نماید. 

23)  دانشجویان بایستی دروسی مانند پروژه و کارآموزی را در ترم پایانی انتخاب نمایند ( امکان اخذ این دروس بصورت معرفی به استاد و جود ندارد. ) 

 

 

توصیه هایی به دانشجویان به منظور جلوگیری از بروز مشکلات تحصیلی

1- نگهداری سوابق تحصیلی (کارنامه ، انتخاب واحد و ....) برای مراجعات بعدی تا زمان فارغ التحصیلی

2- رعایت برنامه تحصیلی تعیین شده توسط آموزشکده (برنامه نیمسال دروس ، جداول دروس و ....)

3- رعایت سقف مجاز غیبت (ماده 31 و 32 )و توجه به این نکته که زمان حذف و اضافه برای دانشجویانی که درسی را اضافه می کنند به عنوان غیبت موجه (ماده 32) تلقی و در سقف مجاز غیبت محاسبه و اعمال می شود.

4-در هنگام انتخاب واحد دانشجو ابتدا کارنامه ترمهای گذشته را کنترل نماید و اگر از درسی نمره قبولی کسب ننموده و آن درس پیش نیاز دروس دیگری است حتما درس افتاده را انتخاب نماید در غیراینصورت در خلال ترم با بررسی هایی که توسط کارشناسان مربوطه به عمل خواهد آمد بر اساس ماده 25 آئین نامه آموزشی نسبت به حذف کلیه دروس مرتبط اقدام خواهد شد. علاوه بر طولانی شدن زمان تحصیل دانشجو هزینه (شهریه) آن نیز عودت داده نمی شود.

5-توصیه می شود دانشجو در تابستان به منظور تسریع در اتمام تحصیل و مزایایی که این ترم دارد نسبت به اخذ واحدهای ارائه شده اقدام نماید.

6-دانشجو تعداد واحد را در هر نیمسال به گونه ای انتخاب نماید که فرصت کافی برای شرکت در کلاس ، مطالعه و گذراندن آن درس را داشته باشد.

7-درس پروژه پایانی و کارآموزی در ترم آخر ارائه می شود لذا با توجه به زمان پیش بینی شده برای کارآموزی (240 ساعت) و زمان بندی انجام شده برای اتمام دو درس مذکور تعداد واحد در ترم آخر به گونه ای انتخاب شود که امکان اتمام آنها فراهم شود. در غیراینصورت بر اساس ماده 43 درس ناتمام ، و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد درس در ترم بعد می باشد.

8-در صورتیکه دانشجو قصد دارد از ماده 20 (معرفی به استاد) استفاده کند دروس باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ) درس تئوری باشد .

ب ) پیش نیاز نباشد.

ج ) تعداد درس حداکثر دو عنوان و 4 واحد باشد.

د) در صورتی که تئوری و عملی باشد دانشجو باید درس را انتخاب و نمره قبولی کسب نکرده باشد.

ه ) درس عملی نباشد .

9-تحت هیچ شرایطی در امتحان مرتکب تخلف نشوید زیرا با اعمال نمره 25/0 ضمن تبعات انضباطی ، احتمال مشروط شدن و کاهش معدل را نیز به همراه دارد .

10-در صورت عدم آمادگی دانشجو برای شرکت در امتحان (ماده 35 آئین نامه آموزشی ) حتی المقدور دروسی را انتخاب نماید که پیش نیاز سایر دروس نباشد. همچنین اگر درس هم نیاز داشته باشد درسی که تقدم دارد نیز نباشد. ( مثل دروسی که آزمایشگاه و کارگاه دارند و ....)

11-دقت نمایند در زمان حذف و اضافه حتما دانشجو به برد گروه مربوطه مراجعه نماید زیرا ممکن است درسی به دلیل به حد نصاب نرسیدن دانشجو و ... حذف و مشخصه جدید اعلام شده باشد.

12- از آنجا که برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سرفصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است ، چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد (تبصره 3 ماده 41 آئین نامه آموزشی ) لذا در هنگام برگزاری امتحانات به این موضوع نیز توجه شود.

13-جهت جلوگیری از اتلاف وقت خود و دیگران به برد امور کلاسها توجه فرمائید زیرا آخرین خبرها و اطلاعات مربوط به کلاسها در آن اعلام می شود.